Aylar: Nisan 2017

Bahiste Dikkat
Bahiste Dikkat

 \r\n\r\nCanl? bahis oynarken sitelerde güvenli?i mutlaka dikkat etmelisiniz. Kredi kart? bilgilerinizi kopyalayan yada da??tan sitelerden kaç?n?n?n?z. SSL sertifikas? olmayan ve adres çubu?unda https yazmayan sitelerde bahis yapmay?n?z. Bahis oynamak için önce yüksek güvenlikli siteleri tercih ediniz. Ödem yöntemlerini iyice ara?t?r?p emin...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis Siteleri Ne Kadar s?kl?kla Kapan?r
Canl? Bahis Siteleri Ne Kadar s?kl?kla Kapan?r

 \r\n\r\nCanl? bahis sitelerinin ne kadar s?kl?kla kapand???na dair genel bir aç?klama yoktur. Bazen s?kl?kla olsa da bazen uzun süre kapanmaz. Kapanma nedenleri de?i?se de sürelerine dair bir tahmin yap?lmas? söz konusu de?ildir. Canl? bahis sitelerinin yeni adreslerini dns ayar? yapt?ktan sonra kar??n?za ç?kacakt?r. Canl? bahis ile kazanm...

Yazının Devamını oku
Maç Skorlar?n? Takip Etmek
Maç Skorlar?n? Takip Etmek

 \r\n\r\n \r\n\r\nCanl? bahis oynayanlar için maç skorlar?n? takip etmek çok önemlidir. Maç skorlar? ile iddian?z? kazanmak yada kazanmamak durumunu gözlemleyebilirsiniz. Maç? canl? olarak izlemenize gerek olmad??? gibi maç skorlar?ndan da takip edebilirsiniz. Canl? bahis oynarken kendinizi keyifli bir halde bulacaks?n?z. Canl? bahis o...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis Maçlar
Canl? Bahis Maçlar

 \r\n\r\n \r\n\r\nCanl? bahis oynarken maç tahminlerinizi maçtan önce yapmay?n?z. Canl? bahis tahminlerinizi maç izlerken yapman?z gereklidir. Canl? bahis isminden de anla??laca?? üzere maç izlerken yap?lan bir iddia türüdür. Bu nedenle maç izlerken bahsinizi yapman?z gereklidir. Maç? canl? izleyin ve do?ru bir analiz yap?n. Maçlar? ve...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis   ile Kazançl? Gün Geçirin
Canl? Bahis   ile Kazançl? Gün Geçirin

 \r\n\r\nCanl? bahiste günlerini gecelerini geçiren onlarca insandan biriysen ?ansl?s?n demektir. Bu i?in pe?ini b?rakmadan kazanmak istiyorsun. Herkes gibi öncelikle yapman gereken bir seyir defteri olu?turmak. Ne kadar kazand?n ne kadar kaybettin yazmal?s?n. Kaybetme nedenlerini yazmal?s?n. Kazanma nedenlerini ba?ka yere yazmal?s?n. Ve bu...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis Sitelerinde Tüyolar
Canl? Bahis Sitelerinde Tüyolar

 \r\n\r\n \r\n\r\nCanl? bahis oynamak için tüyolara ihtiyac?n oldu?unu dü?ünüyorsan bu yaz? tam sana göre. Canl? bahis sitelerinde kazanmak için sana en uygun oran? bulmal?s?n. Yeni ba?lad?ysan küçük oranlarla gidebilir, böylece kayb?n? en aza indirebilirsin. Ama yüksek oynamak istiyorsan yine sen bilirsin. Maç skorlar?n? anl?k takip e...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahiste Güvenlik
Canl? Bahiste Güvenlik

 \r\n\r\nCanl? bahis sitelerinin kimisi güvenli?i yüksek tutarken kimisi ise böyle bir dert edinmemektedir. Canl? bahis oynarken yüksek güvenlik sizin için önemlidir. Canl? bahis siteleri bu nedenle belge isteyebilmektedir. Kredi kart?n?z?n size ait oldu?unun ispat edilmesi ve kimlik fotokopisinin gösterilmesi ile sizin gerçek ki?i oldu?unu...

Yazının Devamını oku
Bahis Sitelerinin Kolayl?klar?
Bahis Sitelerinin Kolayl?klar?

Online bahis siteleri üzerinden ek kazanç sa?lama seçenekleri özellikle son dönemlerde ki?iler taraf?ndan oldukça yo?un bir ilgi görmektedir. Bu türden bir durum özellikle geli?en teknoloji seçenekleri ve yayg?nla?an internet kullan?m?na paralel olarak bu türden bahis seçeneklerinin oynanmas?na imkân sunan canl? bahis firmalar? say?lar?nda art??...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis Sitelerinde Bahis Oynamak ?çin Bilmeniz Gerekenler
Canl? Bahis Sitelerinde Bahis Oynamak ?çin Bilmeniz Gerekenler

Ki?iler taraf?ndan geli?en ya?am standartlar? ve de?i?en ihtiyaçlara yönelik olarak h?zl? ve kolay yoldan para kazanma seçenekleri özelikle son dönemlerde yo?un ilgi görmeye ba?lam??t?r. Buna yönelik olarak ki?ilerin bu türden kazanç sa?lama talepleri internet üzerinden ki?ilere farkl? spor dallar?na yönelik olarak bahis seçenekleri yapabilme ve...

Yazının Devamını oku
Bahis Sitelerinin Avantajlar?
Bahis Sitelerinin Avantajlar?

Bahis siteleri son dönemlerde kullan?m? yayg?nla?an bir alan olarak ifade edilebilmektedir. Ki?iler özellikle son dönemler artan ihtiyaçlar?na yönelik olarak bahis oyunlar?ndan ve bahis siteleri üzerinden sunulan farkl? casino oyunlar? seçenekleri ile dü?ük miktarl? bahis ücretleri üzerinden yüksek oranlar dâhilinde gelir sa?lamay? tercih eden b...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis Sitelerinde Belge Mevzusu
Canl? Bahis Sitelerinde Belge Mevzusu

 \r\n\r\nCanl? bahis siteleri site güvenli?i aç?s?ndan üye olmadan önce belli güvenlik ad?mlar? getirmi?tir. Canl? bahis yapmadan önce üye olmak istedi?iniz zaman belli ad?mlar? geçmeniz gereklidir. Kimli?inizi yada ya??n?z? do?rulaman?z? isteyen siteler olabilir, ayr?ca banka hesab?n?n size ait oldu?unu da isteyen siteler bulunmaktad?r. Üy...

Yazının Devamını oku
Futbol Maçlar?n? Nas?l Takip Etmeliyim
Futbol Maçlar?n? Nas?l Takip Etmeliyim

 \r\n\r\n \r\n\r\nCanl? bahis oynarken futbol maçlar?n? takip etmenin belli bir kural? vard?r. Geli?igüzel maç izlenmez yada yorum yap?lmaz. Maç öncesi tak?m?n genel durumu kontrol edilir, sakatl?k durumlar?n? takip etmen gereklidir. Tak?m?n kondisyonuyla ilgili tüm bilgilere sahip olarak rakip tak?m?n durumunu da de?erlendirmelisin. B...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahiste Cepbank ile Ödeme
Canl? Bahiste Cepbank ile Ödeme

 \r\n\r\nCanl? bahis sitelerinde pek çok ödeme yöntemi mevcuttur. Cepbank bu ödeme yöntemlerinden biridir. Cepbank ile rahat bir ödeme gerçekle?tirebilirsiniz. Her sitenin anla?mal? cepbank ?ubesi de?i?iklik gösterebilir. Canl? bahis oynayaca??n?z siteyi inceleyerek cepbank için anla?mal? bankay? bulabilirsiniz. Size uygun cepbanka sahip si...

Yazının Devamını oku
Bahis Sitelerinde Canl? Oyun Yenili?i
Bahis Sitelerinde Canl? Oyun Yenili?i

Son dönemlerde özellikle geli?en teknoloji alt yap?s? ve ki?ilerin ilgilerinin h?zl? para kazand?ran internet üzerinden hizmet veren ve hem standart bahis seçenekleri, hem canl? bahis seçenekleri hem de casino oyunlar? seçenekleri üzerine oyun imkânlar? sunan sitelere yo?unla?mas? bu sitelerin say?lar?n?n artmas?n? sa?lam??t?r.\r\n\r\n \r\n...

Yazının Devamını oku
Canl? Maç Sonuçlar?na An?nda Ula?abilece?iniz Bahis Siteleri
Canl? Maç Sonuçlar?na An?nda Ula?abilece?iniz Bahis Siteleri

Yüksek oranlar ile dü?ük miktarl? bahis seçenekleri ile yüksek kazanç sa?lamak ki?ilerce bahis sitelerinin tercih edilmesinde etkili olan bir faktör olarak ifade edilebilmektedir. Bu bahis sitelerinde ki?ilere sunulan dü?ük miktarlarda bahis kuponu yapabilme olana?? ki?ilerin bu türden sitelere ilgi gösterme oranlar?n? artt?rm??t?r.\r\n\r\n ...

Yazının Devamını oku
Wonodds ?le ??k Bahis Oynama
Wonodds ?le ??k Bahis Oynama

Dünya üzerinde ki?ilerin bahis üzerinden para kazanmalar?na imkân sa?lamak amac? ile kurulan çok say?da bahis sitesi bulunmaktad?r. Bunlardan bir tanesi de yine yurtd??? as?ll? olan Wonodds canl? bahis sitesi olarak ifade edilebilmektedir. Farkl? ülkelerde farkl? dillerde hizmet seçene?i bulunan site bahis lisans? bulunan legal bahis siteleri ar...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahis Plan?
Canl? Bahis Plan?

\r\n\r\nCanl? bahis oynarken ayn? parayla oynamak sizlere kazanç getirebilece?i gibi kay?p da yapt?rabilir. Canl? bahise düz mant?kla ba?lamak sadece zarara neden olur. Güvenemedi?iniz bahislerin oranlar?n? dü?ük tutabilirsiniz. Güvendi?iniz bahislere istedi?iniz oranla girebilirsiniz. Canl? bahis oranlar? alabilece?iniz riskleri belirtmekte kul...

Yazının Devamını oku
Canl? bahis Anl?k Takip Et
Canl? bahis Anl?k Takip Et

\r\n\r\nCanl? bahis yaparken oranlar?na göre oynamal?s?n?z. Ayr?ca maç?n durumlar?n? anl?k takip etmeniz gereklidir. Maç ortas?nda yapaca??n?z tahminlerin kazançl? ç?kmas? için sizlere iyi bir takipçi olman?z? öneriyoruz. Canl? bahis sistemlerinde takip etmenin yan? s?ra maçta kazanmak için çok ?ans?n?z olacak. canl? bahiste anl?k takip hayat ku...

Yazının Devamını oku
Canl? Bahiste En Önemli ?ey
Canl? Bahiste En Önemli ?ey

\r\n\r\nCanl? bahiste kazanmak için ?ans?n?zdan önce güvenmeniz gereken ?ey deneyimdir. Deneyimin kökü ise bilgidir. Oynad?kça bilgi edinecek bilgi edindikçe kazanacaks?n?z. Ancak bilgisiz bir oyun sizlere bir ?ey katmayacakt?r. Bu nedenle oyun oynarken zemini iyi tan?mak gereklidir. Bu da gerekli tak?m?n durumu, oynama stratejisi, oyuncu kadros...

Yazının Devamını oku
Oddsring Kazanma Tavsiyeleri
Oddsring Kazanma Tavsiyeleri

Yasal Canl? bahis sitesi var m?? Malta Gaming Authority ?irketinden online bahis oynatma lisans?na sahip olan Oddsring canl? bahis sitesi bu anlamda güvenilirdir. Türkiye’de bahis sitelerinin yasall??? konusunda belli bir problem söz konusudur. Bu nedenle yurt d???nda yay?n yapabilen bahis sitelerinin giri? adresleri zaman zaman güncellenmektedi...

Yazının Devamını oku
Yabanc? ?ddia Siteleri Listesi
Yabanc? ?ddia Siteleri Listesi

?nternet üzerinden bahis yapabilece?imiz birçok yabanc? iddia sitesi bulunmaktad?r. Fakat günümüzde en popüler olan idda siteleri   ‘’Canl? Bahis’’ yapabildiklerimizdir.  Canl? bahis avantajlar?n? herkesin fark?na vard???n? dü?ünüyorum. Maçlar? canl? izleyerek karar vermek ve gidi?at? tahmin ederek yat?r?m yapmak hepimiz için daha avantajl? bir ...

Yazının Devamını oku
Tipobet ile Para Sayma
Tipobet ile Para Sayma

Tipobet bahis severler için son dönemlerde güvenilir ve en çok kazand?ran canl? bahis sitesi olarak kar??m?za ç?kar. Özellikle son dönemlerde yayg?nla?an canl? bahisler, canl? casino , poker oyunlar? oynayarak kolayl?kla kazanabilirsiniz. Tipobet bahis sitesi almanyada da yayg?n olmas?n?n yan? s?ra ülkemizde de yüksek kazan. Oranlar?yla çok fazl...

Yazının Devamını oku
Bahis Severlere Canl? Bahis Taktikleri
Bahis Severlere Canl? Bahis Taktikleri

Bahis oynamak yüksek ek gelir elde etmek için önemli bir seçenek haline gelmi? durumda. ?nsanlar art?k çal??t?klar? i?ten kazand?klar? yetmemekte ve yeni ek gelir aray??lar? içerisindedir. O yüzden bahisten ciddi paralar kazanmak mümkün. Özelikle spor bahislerinde art?k internetten bahis sitelerinden oynayarak iyi analizler sonucunda çok ciddi r...

Yazının Devamını oku
Casino Dünya Casino Oyunlar?
Casino Dünya Casino Oyunlar?

Türkiye’de ve dünyada, casino ve bahis oyunlar? severlerinin istek ve talepleri do?rultusunda, her geçen gün canl? bahis, canl? casino ve casino hizmeti sunan sitelerin say?s? giderek artmaktad?r. Casino Dünya’da bu geni? yelpazenin aras?nda henüz yeni yer edinmi?, iddial? ve güvenilir, canl? bahis oynayabilece?iniz, canl? casinosuyla size heyec...

Yazının Devamını oku
Mybahis Güvenilir Canl? Bahis Sitesi
Mybahis Güvenilir Canl? Bahis Sitesi

Ülkemizde insanlar?n bahis sitelerine duydu?u ilgi artt?kça bundan yararlanmak isteyen ve bunu kötüye kullanan sitelerin say?s? da artm??t?r. Böyle bir ortamda bize en güvenilir ve en e?lenceli ortam? sunan yasal canl? bahis sitelerinin say?s? da giderek azalm??t?r. Canl? bahis listelerinin say?s? gün geçtikçe artmakta ancak bunlar?n içinde yasa...

Yazının Devamını oku
Betboo Sanal Bahis Oynamaya Dair Detayl? Bir ?nceleme
Betboo Sanal Bahis Oynamaya Dair Detayl? Bir ?nceleme

Türkiye Piyasas?’na 2011 y?l?nda aç?lan Betboo k?sa zamanda Türkiyeli kullan?c?lar? taraf?ndan ilgi oda?? olmu? ve ismini lisansl?, yasal bahis siteleri  aras?na yazd?rm??t?r. Site kullan?c?lar?na canl? bahis, spor bahisleri , poker ve canl? casino hizmetlerinin yan?nda di?er sitelerden farkl? olarak sanal bahis seçene?iyle s?ra d??? bir deneyim...

Yazının Devamını oku
Betboo Tombala Oyunu Stratejileri
Betboo Tombala Oyunu Stratejileri

2005 y?l?nda kurulmu? bir bahis sitesi olan Betboo bahis sitesi, Betboo giri? adresini kullanarak kolayl?kla eri?im sa?layabilece?iniz bir sitedir. 2005 y?l?nda kurulmas?na ra?men 2011 y?l?nda Türk bahis piyasas?na giri? yapm?? olan Betboo sitesi, o günden beri istikrarl? bir ?ekilde hizmet veren siteler aras?nda yer almaktad?r. Tasar?m? ve sunm...

Yazının Devamını oku
Astropay  Bonusu Veren Bahis Siteleri
Astropay Bonusu Veren Bahis Siteleri

Online Bahis Siteleri, son zamanlarda Türkiye’de ki bahis ?irketlerinin verdi?i oranlar? tatminkar bulmayan bahis severler aras?nda gittikçe popüler olmaya ba?lad?. Bahisler için verdi?i iyi oranlar ve canl? bahis yapabilme özellikleriyle online bahis siteleri, önümüzdeki günlerde daha da artaca?a benziyor. Online bahis sitelerinde ki bu art??a ...

Yazının Devamını oku
Betworld 3D Poker Co?kusu
Betworld 3D Poker Co?kusu

2014 y?l?nda kurulan ve Türkiye bahis piyasas?nda da ad?n? duyuran Betworld bahis sitesi, oldukça geni? bir kullan?c? kitlesine sahiptir. S?k?l?kla sorulmakta olan en iyi bahis sitesi hangisi 2017 y?l? bahis listesinde yer alan Betworld bahis sitesi , canl? casino, casino ve canl? bahis kategorilerinde hizmet vermektedir.\r\n\r\n \r\n\r\n\r...

Yazının Devamını oku
Kazand?kça Kazand?ran Sistem
Kazand?kça Kazand?ran Sistem

\r\n\r\nCanl? bahisçiler için en temel nokta bir iki sefer kazanmak de?il kazanmay? bir al??kanl?k haline getirmektedir. Oyunun kurallar?n? iyice ö?renerek ?ans?n da sürekli yaver gitmesi ile iyi bir bahisçi olmakt?r. Bunun için önce ufak kay?plar verebilirsiniz. Ancak oynad?kça sizi bekleyen bahislerin fatihi olacaks?n?z. Canl? bahisle kazanmak...

Yazının Devamını oku
Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345

AYIN BAHİS SİTESİ

Alternate Text

10 TL Free Üyelik - 500 TL Yat?r?m Bonusu